به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ١٢٩ ریال زیان برای هر سهم محقق کرده است که ١۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش زیان داشته است.گفتنی است در این دوره سایر درآمد های عملیاتی ١۶درصد رشد داشته است.سایر درآمد های غیرعملیاتی نیز رشد عالی ٩٠١ درصدی داشته است.