به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵۵» ، «اراد۶٠» ، «اراد۶۴» و «اراد۶۵» از تاریخ ١٧ دی الی ٢٢ دی ماه به صورت چند مرحله ای پذیره نویسی می کند.