به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت مهندسی نصیر ماشین در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٢۵۵ ریال به ازای هر سهم سود تلفیقی حسابرسی شده محقق کرده است، که در دوره مشابه سال گذشته ٢٢ ریال زیان داشت.گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ٨۶ درصد رشد داشته است.سود هرسهم شرکت اصلی ١۴٩ ریال می باشد.