به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت تصمیمات اخذ شده در مجامع خود را منتشر نمودند.