به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از مصوبه هیئت مدیره مبنی بر انعقاد قرارداد تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی بلوکهای قطعه B پروژه مرکز شهر اندیشه با شرکت سرمایه گذاری نوین پایدار بمبلغ ١.٧٧٨.٨۵۴ میلیون ریال با احتساب ارزش افزوده و تعدیل بصورت ١٠٠% تهاتری با واحدهای همان قطعه B خبر داد.
انعقاد قراردادی جدید در  سرمایه گذاری مسکن تهران