به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه ای در خصوص لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه ای صادر نمود.
ابلاغیه سازمان در خصوص انتقال سود به اندوخته سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی