به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران از محل سود انباشته را صادر نمود.