به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٨۵٨ ریال سود تلفیقی برای هر سهم محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ۴۴٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد تسهیلات اعطایی ٨٠درصد و سهم بانک از درآمد های مشاع ۴١٩٣ درصد رشد داشته است.