به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت پخش البرز حدود ٣١٧۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴٩٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.