به گزارش بورس ٢۴، نماد های «فروس» و «فسپا» از تاریخ ١۴ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.