خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده سازمان خصوصی سازی به مناقصه گذاشته شد.

بورس۲۴ : خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده سازمان خصوصی سازی به مناقصه گذاشته شد.

سازمان خصوصی سازی درنظر دارد تأمین و خرید تجهیزات بهینه سازی و راه اندازی مرکز داده خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار کند.

بر این اساس متقاضیان دارای شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت تا روز 1399/10/17 خواهد بود و متقاضیان پس از دریافت اسناد تا تاریخ 1399/10/29 فرصت دارند مدارک و اسناد لازم را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری کنند.

همچنین تاریخ بازگشایی پاکات این مناقصه 1399/10/30 خواهد بود.