به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٢١٠ میلیارد تومان فروش داشت که ٣٠ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.