به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۶۵» در تاریخ ١٠ دی ماه پذیره نویسی می کند. بدین صورت ارزش اسمی اوراق ١ میلیون ریال ، نرخ سود سالانه ١٧درصد ، مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار و سررسید اوراق ١۶ دی ١۴٠٢ می باشد.