به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری در خصوص نتیجه دادگاه بدوی علیه شرکت در مورد اراضی و هم چنین موضوع افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی شفاف سازی نمود.