صنعت قند و شکر یکی از مهمترین و پرمصرف ترین صنایع در ایران به شمار می رود. شکر تولیدی به عنوان اصلی ترین محصول این صنعت میانگین مصرف ٢،۵ میلیون تن در کشور را داراست که بیش از ٧٠ درصد آن توسط شرکت های تولیدی داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود. چغندر قند و نیشکر به عنوان مواد اولیه این صنعت غالبا در نیمه دوم سال قابل برداشت هستند که نیمه شرقی کشور به دلیل محدودیت دسترسی به منابع آب کافی و نیمه غربی کشور به دلیل برودت هوا فقط در یک دوره عرضه کننده این محصول هستند. این درحالی است که سرزمین های جنوبی و مناطق گرمسیر قادر به کشت چغندر قند پاییزه نیز هستند.