به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ١١٣٠ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که در گزارش حسابرسی نشده ٩۴۴ ریال اعلام شده بود. این شرکت در مدت مشابه قبل ۴۴۶ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. هم چنین سود تلفیقی محقق شده این شرکت در دوره ۶ ماهه ١٢٠۶ ریال به ازای هر سهم اعلام گردیده است.