به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ٩١١ میلیارد تومان می باشد که حدود ١۵٠ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.