به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١٣۴ میلیارد تومان فروش داشت که ٢١ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.