به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت پلیمر آریا ساسول حدود ١١۵١٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٢٧٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.