به گزارش بورس ٢۴، نماد های «بموتو» ، «ثاباد» و «کپارس» از تاریخ ١٠ دی ماه بازارگردانی می شود.