به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو مجمع با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمودند.