به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد خراسان در مدت ٩ ماهه منتهی به اذر سال جاری حدود ۴٩٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.