بورس ٢۴ : در برخی کانال های فضای مجازی خبری به نقل از مدیرعامل شرکت ویتانا درج شده است که مالکیت شرکت تمایلی به رشد قیمت سهام ندارد. روابط عمومی شرکت ویتانا ضمن تکذیب این خبر، به اطلاع سهامداران شرکت می رساند که به هیچیک از شایعات مطرح شده توجه ننموده و نماد غویتا متناسب با چشم انداز و برنامه های توسعه ای خود که با سرعت مثال زدنی در حال انجام است، اثرات رسد سودآوری خود را به کام سهامداران شیرین خواهد کرد.

بورس۲۴ : در برخی کانال های فضای مجازی خبری به نقل از مدیرعامل شرکت ویتانا درج شده است که مالکیت شرکت تمایلی به رشد قیمت سهام ندارد.

روابط عمومی شرکت ویتانا ضمن تکذیب این خبر، به اطلاع سهامداران شرکت می رساند که به هیچیک از شایعات مطرح شده توجه ننموده و نماد غویتا متناسب با چشم انداز و برنامه های توسعه ای خود که با سرعت مثال زدنی در حال انجام است، اثرات رسد سودآوری خود را به کام سهامداران شیرین خواهد کرد.

لذا با پرهیز از دنبال نمودن اخبار جعلی که با انگیزه های مختلف پیرامون شرکت وجود دارد، نظر همه سهامداران را به دنبال نمودن اخبار در کانال های خبری رسمی جلب می نماید.

بزودی اخبار بسیار مثبتی از برنامه های جدید شرکت به بازار مخابره می شود.