نشست خبری رضا شیوا رئیس شورای رقابت و اظهارات وی در مورد نظام جدید در قیمت گذاری برخی از خودروها، موجب گمانه زنی های زیاد و گاه بسیار متناقض در مورد تاثیر شیوه جدید بر هر یک از دوقلوهای خودروساز شده است...