به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس سود هر سهم ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را ٧٧٨ ریال تعیین کرد.گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ۵٠ درصد و سود عملیاتی ٨٨ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود تلفیقی هر سهم ۶ماهه نیز ٨٧۶ ریال می باشد.