به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه، انتقال کارخانه به سایت جدید و مشکلات و ریسک های مترتب بر عملیات شرکت، وضعیت تولید و سود در ۶ ماهه نخست و ... شفاف سازی نمود.