به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در عملکردی چشمگیر در مدت ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٩۴٢۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.