به گزارش بورس ٢۴،نمادهای «خکاوه» و «لپیام» از تاریخ ١٣ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.