به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاما از دریافت مجوز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره مس سولفیدی با ظرفیت سالیانه ٢٠.٠٠٠ تن و کنسانتره مولیبدن با ظرفیت سالیانه ۵٠٠ تن از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از سوی شرکت سرزمین جلگه های آسمانی خبر داد. پس از ساخت کارخانه و اخذ پروانه بهره برداری تولید تجاری آن آغاز خواهد شد.