به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۴۶۴ درصدی شرکت سیمان غرب آسیا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵٢٨.۴ میلیارد تومان به مبلغ ۶۶۶.٩ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.