به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت مهم دیگر هم گزارشات عملکرد ماهانه خود را ارائه نمودند.