به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت گزارش تغییرات سبد سهام خود را منتشر کردند.