به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد ٣۵ درصد شرکت نفت میلاد پارس را خریداری نمود، مبلغ معامله ٧۵،٠٠٠ میلیون ریال می باشد.با این خرید ١٠٠درصد سهام شرکت نفت میلاد پارس برای توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شد.