به گزارش بورس ٢۴،نماد های «جم پیلن» ، «وصندوق» ، «فجام» و «قپیرا» از تاریخ ٧ دی ماه بازارگردانی می شوند.