به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در آذر ماه حدود ٣٠٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٨۶٨ میلیارد تومان افزایش داشت.