به گزارش بورس ٢۴،نماد های «کطبس» ، «کمنگز» و «کترام» از تاریخ ۶ دی ماه بازارگردانی می شوند.