به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود ۵ واحد مسکونی پروژه کاشانک شامل ، مساحت تقریبی هر واحد ٢١١ متر مربع را از طریق مزایده به فروش می رساند.