به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش خود تا پایان آذر ماه را منتشر نمودند.