به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در آذرماه ١٣٩٢ میلیارد تومان افزایش داشت.