به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در آذر ماه حدود ١٩ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۴٩۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت.