به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد ماهانه خود را ارائه نمودند.