به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس افزایش سرمایه جذاب ۴١٨ درصدی پارس خودرو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید کرد.