به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۶۴» در تاریخ ٩ دی ماه پذیرش می کند. بدین صورت سود سالانه اوراق ١۶درصد و مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار می باشد.ارزش اسمی اوراق یک میلیون ریال و تاریخ سررسید اوراق ٩بهمن ١۴٠١ می باشد.