به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩، حدود ٢۴۶۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١۴٨٩ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٩٢ میلیارد تومان و در کل دوره ٩٧۶ میلیارد تومان مثبت بود.