به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر گزارش عملکرد و ماهانه خود تا پایان آذر ماه را ارائه نمودند.