به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، پتروشیمی ارومیه در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ١٣۴ میلیارد تومان محصول فروخت که ٢١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به ماه آذر می باشد.