به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد خراسان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٨٣٣ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. سود خالص این شرکت با رشد ١۵١ درصدی به ٩٩١ میلیارد تومان و سود ناخالص با رشد ١۴٢ درصدی به ١١١٢ میلیارد تومان رسید. هم چنین سود تلفیقی محقق شده در این دوره به ازای هر سهم ٨۵٧ ریال بود.