به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما از انعقاد تفاهمنامه با سازمان بنادر ودریانوردی جهت مطالعات و بررسی اولیه احداث کارخانه و ارائه پیشنهاد در این رابطه خبر داد. با توجه به تفاهم نامه بودن، تاکید می شود که در مقطع فعلی فاقد الزام برای طرفین بوده و هیچ گونه اثر سود و زیانی ندارد.