به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران اقدام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نمود و به سوالات پاسخ داد.