به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سایپا با فروش خوب در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ به درآمد ٩۴٢۴ میلیارد تومانی رسید. از این مبلغ ١٣۶١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. نرخ فروش آذر نیز نسبت به میانگین نرخ ٩ ماهه رشد قابل توجهی داشت.